Vyber si krajinu doručenia zásielky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Obchodné podmienky vzťahujúce sa na kupujúcich - spotrebiteľov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1. Prvá časť týchto VOP (na účely prvej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je MUZIKER, a.s., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 840 773, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3337/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Kontakt a bližšia identifikácia predávajúceho:

e-mail: podpora@muziker.sk
telefón: +421 232 179 733
IČ DPH: SK7020001021
DIČ: 2021680991
adresa: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Kupujúcim sa v zmysle prvej časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci ďalej aj samostatne „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“).

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť:

 1. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci je ďalej oprávnený odmietnuť objednávku z nediskriminačných dôvodov, a to najmä vtedy, ak eviduje voči kupujúcemu neuhradenú pohľadávku, ak kupujúci v minulosti opakovane neprevzal tovar, hoci na to bol povinný alebo ak u predávajúceho existuje obava, že by mu prijatím objednávky mohla vzniknúť škoda.

2.4. Kupujúci má najmä povinnosť:

 1. prevziať tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Za záväzné akceptovanie sa považuje expedovanie tovaru zo strany predávajúceho. Záväzné akceptovanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) sa nevyžaduje. V prípade zistenia vyššej ceny si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred expedovaním objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

3.4. Predávajúci môže k objednávke ponúkať dodatočný tovar bezodplatne (ďalej len „dar“). Kupujúci svoj súhlas s takýmto plnením vykoná tak, že zvolí vybraný dar pred odoslaním objednávky. Objednanie daru je nepovinné. V prípade, že si kupujúci dar neželá, nie je povinný túto svoju vôľu prejaviť.

3.5. Predaj alkoholických nápojov je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním objednávky zahŕňajúcej alkoholické nápoje kupujúci potvrdzuje, že najneskôr ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti a v prípade, ak kupujúci túto skutočnosť nespĺňa alebo nevie preukázať, predávajúci mu nie je oprávnený alkoholické nápoje dodať. Uvedené sa vzťahuje aj na osobu, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru.

4. DOJEDNANIA O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“).

4.2. Detailné a aktualizované informácie o spôsoboch platby sa nachádzajú v sekcii Platba na e-shope predávajúceho. Niektoré spôsoby platby nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky, napríklad v závislosti od jej hodnoty alebo zvoleného spôsobu dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

4.3. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. Prípadné poplatky za doplnkové služby sú v objednávke aktualizované podľa výberu doplnkových služieb kupujúcim priebežne, nikdy však až po odoslaní objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov na pokus o doručenie objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste), všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného.

5.4. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

5.5. Možnosti dopravy a detailné a aktualizované informácie o podmienkach dopravy sa nachádzajú v sekcii Doprava na e-shope. Pre niektoré objednávky nemusia byť k dispozícii všetky druhy dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.6. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu. V prípade zmeny statusu platiteľa DPH na strane kupujúceho je kupujúci povinný bezodkladne o tejto zmene informovať predávajúceho. Za nesprávne uvedené údaje na faktúre, ktoré sú uvedené v dôsledku porušenia tejto povinnosti kupujúceho, nie je predávajúci zodpovedný. 

5.7. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému predávajúci nadobúda právo voľne disponovať. Právo predávajúceho na náhradu škody podľa ods. 5.2 tým nie je dotknuté.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci ho neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽOV

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

7.2. Pre vybavovanie reklamácií platí tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka a bol kúpený prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane všetkého jeho príslušenstva

7.5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne v listinnej alebo elektronickej podobe bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu elektronicky, pričom tovar doručí predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedeným nižšie, alebo v listinnej podobe spolu s reklamovaným tovarom jedným zo spôsobov uvedeným nižšie. Spôsoby uplatnenia reklamácie:

 1. Doručenie reklamačného formulára a reklamovaného tovaru do reklamačného strediska na adrese (ďalej len “reklamačné stredisko”):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovensko
 2. Doručenie reklamačného formulára a odovzdanie reklamovaného tovaru na niektorej z prevádzkarní / kamenných predajní predávajúceho, v ktorej je prijatie takéhoto tovaru možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby.

7.6. Kupujúci môže požiadať predávajúceho prostredníctvom reklamačného formulára o sprostredkovanie prepravy do reklamačného strediska. V takom prípade predávajúci sprostredkuje prepravu reklamovaného tovaru v mene kupujúceho na vlastné náklady prostredníctvom dopravcu. Reklamovaný tovar sa považuje za doručený predávajúcemu dňom jeho prevzatia predávajúcim v reklamačnom stredisku. Dopravca je treťou stranou konajúcou vo vlastnom mene, a preto prevzatie reklamovaného tovaru na prepravu dopravcom nemá vplyv na začatie reklamačného konania.

7.7. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť s prihliadnutím na jeho povahu a na povahu reklamovanej vady. Predávajúci zodpovedá za zhoršenie reklamovaného tovaru až od jeho prevzatia.

7.8. V prevádzkarni predávajúceho a u určenej osoby predávajúci zabezpečí počas prevádzkovej doby prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

7.9. V prípade, že kupujúci zamýšľa reklamovaný tovar doručiť na niektorú z kamenných predajní predávajúceho, predávajúci mu odporúča, aby si vopred overil možnosť prijatia tovaru na tomto mieste.

7.10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kupujúci je ďalej povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

7.11. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, kedy kupujúci doručil predávajúcemu:

 1. formulár na uplatnenie reklamácie,
 2. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva a
 3. prístupové heslá alebo kódy, ak sa tieto k reklamovanému tovaru vzťahujú.

7.12. Reklamačný formulár tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a kupujúci ho môže vyplniť a odoslať aj elektronicky na tomto odkaze: https://www.muziker.sk/reklamacie.

7.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (vrátane e-mailu), ktoré obsahuje deň začatia reklamácie, kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho, popis vád tovaru, spôsob vybavenia reklamácie, ktorý zákazník preferuje a poučenie o právach, ktoré zákazníkovi vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie o uplatnení reklamácie“).

7.14. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď. V prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.15. Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takúto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.16. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.17. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. ak kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil od predávajúceho,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. úpravou tovaru kupujúcim (ohýbaním, rezaním, skracovaním, vŕtaním a pod.), ak tovar nie je na takúto úpravu určený a ak vada vznikla v dôsledku takej úpravy,
 6. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami,
 9. použitím nesprávneho napájacieho napätia, nesprávneho, neautorizovaného alebo neoprávnene zadováženého hardvéru alebo softvéru,
 10. zámenou originálnych častí výrobku,
 11. použitím nesprávneho, nekompatibilného alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ak vada vznikla dôsledkom použitia takéhoto materiálu,
 12. poškodením tovaru náhodnou skazou, zhoršením alebo prirodzením opotrebením, a to vrátane konca životnosti niektorého komponentu (napr. vypálením žiarovky alebo znížením kapacity akumulátora).
 13. poškodením tovaru počítačovým vírusom,
 14. zásahom do tovaru osobou k tomu neoprávnenou alebo s použitím nesprávneho náradia či materiálu,
 15. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, elektrinou alebo zásahom vyššej moci.
 16. nevykonaním aktualizácie digitálneho obsahu v primeranej dobe, ak vada vznikla z dôvodu nevykonania tejto aktualizácie. To neplatí v prípade, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na následky jej nevykonania alebo ak aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne z dôvodu nedostatku v návode. 

7.18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny
 4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.19. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.20. Po vybavení reklamácie inak než vrátením kúpnej ceny predávajúci vráti reklamovaný alebo dodá vymenený tovar kupujúcemu. Ak si kupujúci tento tovar neprevezme v primeranej lehote, predávajúci ho vyzve, aby tak učinil v dodatočnej primeranej lehote určenej predávajúcim, spravidla do jedného mesiaca. Ak si kupujúci tovar neprevezme ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške ustanovenej týmto odsekom (ďalej len „skladné“) za každý, aj začatý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru až po jeho prevzatie. Výška skladného sa určí podľa hmotnosti a súhrnu hrán tovaru vypočítaného súčtom dĺžky jeho hrán (súhrn hrán = výška + šírka + hĺbka), a to:

 1. 1 € (slovom: jedno euro) za uskladnenie tovaru, ktorého hmotnosť nepresahuje 10 kg a zároveň súhrn hrán nepresahuje 120 cm;
 2. 2 € (slovom: dve eurá) za uskladnenie tovaru, ktorý presahuje aspoň jednu hodnotu podľa predchádzajúceho písmena, a ktorého hmotnosť nepresahuje 40 kg a zároveň súhrn hrán nepresahuje 300 cm;
 3. 4 € (slovom: štyri eurá) za uskladnenie ostatného tovaru.

7.21. Záručná doba je 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“) za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Vady tovaru a z nej vyplývajúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

7.21A. Ak je predmetom kúpnej zmluvy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dojednané aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dojednaných aktualizácií predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec uchovala svoje vlastnosti a že na ich dostupnosť bude kupujúci upozornený 

 1. počas doby 24 mesiacov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po dobu 24 mesiacov, alebo ak je dohodnuté poskytovanie na dlhšiu dobu, tak počas celej tejto doby, alebo 
 2. počas doby, po ktorú to môže kupujúci odôvodnene a rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a povahe záväzku.

7.21B. Ustanovenie 7.21A. týchto VOP neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzatvorením zmluvy výslovne informoval, že aktualizácie nebudú poskytované a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

7.21C. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať sústavne po určitú dobu a ak sa vyskytne vada v tejto dobe, má sa za to, že digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sú poskytované vadne. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa použijú na tovar, ktorým je vec s digitálnymi vlastnosťami, primerane, pokiaľ to ich povaha pripúšťa.

7.22. Použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý bol používaný, neobsahuje všetky časti alebo je kozmeticky alebo funkčne poškodený (ďalej len „použitý tovar”). Vystaveným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý bol použitý vystavením v kamennej predajni predávajúceho, bol rozbalený a mohol byť používaný v rozsahu nevyhnutnom na predvedenie jeho vlastností iným osobám (ďalej len „vystavovaný tovar”). Nefunkčným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý má také vady, ktoré ho robia neupotrebiteľným, a teda ho nemožno využívať ani na jeho obvyklý účel (ďalej len „nefunkčný tovar“).

7.23. Záručná doba na všetok použitý tovar je 24 mesiacov, ak nie je pre konkrétny tovar v e-shope uvedená iná, aj kratšia záručná doba.

7.24. Ak sa použitý tovar predáva za nižšiu cenu, než za akú sa predáva tovar nový, nevzťahuje sa záruka na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nefunkčný tovar môže byť neopraviteľný a spravidla sa predáva na náhradné diely alebo zberateľské účely. Dodatočný popis vád, ktorý spôsobuje nefunkčnosť tovaru, a teda vád, na ktoré sa záruka nevzťahuje, môže byť uvedený v popise tovaru v e-shope. Nefunkčný tovar môže byť bez predchádzajúcej opravy alebo úpravy nebezpečný. Na funkčnosť nefunkčného tovaru sa záruka nevzťahuje.

7.25. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho opravy.

7.26. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky (časti tovaru), na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.27. Ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho buď odstránením vady alebo výmenou tovaru.

7.28. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (viac ako dvakrát) alebo pre väčší počet vád (viac ako dve) tovar riadne užívať.

7.29. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom výška tejto zľavy bude určená dohodou zmluvných strán.

7.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim pri reklamácii.

7.31. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, môže kupujúcemu navrhnúť, že vady odstráni na náklady kupujúceho. Kupujúci nie je povinný takýto návrh prijať.

7.32. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, pričom kupujúci s takýmto vybavením reklamácie nesúhlasí, môže sa domáhať ochrany svojich práv na súde.

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Predávajúci prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (nariadenie GDPR). Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré nájde na nasledujúcom odkaze: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/sk/zakladne-informacieKompletné.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť kupujúcemu všetky platby spôsobom podľa týchto VOP. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo zmenenej cene.

9.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny uvedenej pri tovare (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).

9.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v lehote 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, s výnimkou prípadov podľa ods. 9.16. písm. l).

9.6. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na adresu:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovensko

9.7. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP a je možné ho vyplniť a odoslať aj elektronicky na tomto odkaze: https://www.muziker.sk/odstupenie-od-zmluvy.

9.8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

9.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; právo predávajúceho podľa ods. 9.11 tým nie je dotknuté. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.9A. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu formou dobierky, teda platbou prepravcovi pri prevzatí tovaru, predávajúci nevráti kupujúcemu poplatok, ktorý kupujúci zaplatil za využitie tohto spôsobu platby. Platba na dobierku je službou, ktorá je úplne poskytnutá tým, že predávajúci požiada prepravcu o doručenie tovaru kupujúcemu a o vybratie dobierky.

9.10. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. prevodom na bankový účet určený kupujúcim) a ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť uplatnením darčekovej poukážky Muziker Gift Card (ďalej len „darčeková poukážka“), predávajúci poskytne kupujúcemu novú darčekovú poukážku vo výške uplatnenej darčekovej poukážky. Kupujúci môže tento kredit uplatniť pri ďalšom nákupe u predávajúceho. V prípade, že kupujúci zvolil na uhradenie časti objednávky aj iný spôsob platby, predávajúci vráti túto časť platby v súlade s týmito VOP.

9.11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

9.13. Ak kupujúci nevrátil tovar predávajúcemu spolu s odstúpením od zmluvy a ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia tovaru, kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie zaslať tovar naspäť predávajúcemu na adresu:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovensko.

9.14. Ak zákazník dostal od predávajúceho k objednávke dar, kupujúci je povinný vrátiť aj tento dar. Ak kupujúci túto povinnosť nesplní, predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať cenu za dar zobrazenú na stránke e-shopu v čase uzavretia zmluvy a ak takej ceny niet, tak cenu obvyklú.

9.15. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Výška nákladov na vrátenie tovaru spravidla závisí od vlastností tovaru (rozmery, hmotnosť), vzdialenosti a zvoleného spôsobu dopravy a približne zodpovedá nákladom uvedeným v sekcii Doprava, teda nákladom štandardne vynakladaným na doručenie tovaru zákazníkovi.

9.15A. Kupujúci tiež môže prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy požiadať predávajúceho, aby si tovar vyzdvihol prostredníctvom prepravcu. V takom prípade kupujúci znáša náklady na vrátanie tovaru iba do výšky približne zodpovedajúcej cene za vnútroštátnu prepravu v štáte, v ktorom sa tovar vyzdvihuje, pričom pri určovaní výšky nákladov sa prihliada aj na druh, rozmery a hmotnosť tovaru. Táto výška bude kupujúcemu zobrazená vo formulári na odstúpenie od zmluvy, pričom kupujúci svoj súhlas s výškou poplatku vyjadrí požiadaním o vyzdvihnutie tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vyzdvihnutie tovaru z iného štátu, než do ktorého bol tovar doručený. Ostatné ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté.

9.16. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. káble a reťaze predávané na metre, prilby s nainštalovaným komunikátorom podľa požiadavky kupujúceho),
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad slúchadlá typu in-ear, spodná bielizeň, chránič zubov),
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil (napríklad CD, kazety, platne),
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale (knihy, notový materiál, tabulatúry),
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (napríklad softvérová digitálna/elektronická licencia).

9.16A. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie súboru najmenej dvoch navzájom súvisiacich produktov, ktoré predávajúci zostavil a určil na spoločný predaj (ďalej len „set“). Set sa vo vzťahu k právu na odstúpenie od zmluvy považuje za jeden tovar. To znamená, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie setu, je povinný vrátiť predávajúcemu celý set, teda všetky produkty, ktoré tento set tvoria. Predávajúci následne vráti kupujúcemu platbu za celý set za podmienok stanovených týmito VOP. Nie je možné odstúpiť od zmluvy iba čiastočne, teda vrátiť predávajúcemu menej než všetok tovar tvoriaci set a žiadať vrátenie platby za jednotlivé tovary. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho vrátiť iba niektorý z viacerých tovarov dodaných v rámci jednej objednávky, pokiaľ tento tovar nie je súčasťou setu.

9.17. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za požadovanú cenu. V takom prípade vráti kupujúcemu vykonanú platbu v lehote do 14 pracovných dní, ak už bola vykonaná. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo inej cene.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“), a to Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), pričom kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Kupujúci - spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 Zákona o ARS. V návrhu je potrebné uviesť e-mailový kontakt predávajúceho: reklamacie@muziker.sk. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy.

10.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto VOP boli vyhotovené dňa 01.02.2022 a naposledy menené a doplnené dňa 03.02.2023. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.

11.1A. Predávajúci zobrazuje recenzie jednotlivých produktov a recenzie celkového užívateľského dojmu. Recenzie môžu obsahovať aj slovné hodnotenie. Predávajúci zabezpečuje autentickosť recenzií technickými prostriedkami tak, že vyzýva k napísaniu/udeleniu recenzie len osoby, ktoré u neho skutočne vykonali nákup, pričom toto môže urobiť aj prostredníctvom tretej strany (porovnávača alebo recenzného portálu). Nie je technicky možné zaručiť, že sa nezobrazí aj organická recenzia (napísaná osobou bez pozvánky), množstvo takýchto recenzií je však zanedbateľné. Bez toho, aby bola ohrozená autentickosť recenzií, predávajúci si vyhradzuje právo nezobraziť všetky recenzie, resp. uprednostniť zobrazenie ním určených recenzií.

11.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.

11.3. Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ a listových zásielok.

11.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona š. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V pochybnostiach o obsahu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci - spotrebiteľ, alebo týchto VOP vrátane ich príloh platí výklad, ktorý je pre kupujúceho - spotrebiteľa priaznivejší.

11.6. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná právomoc slovenských súdov. Platnosť ustanovení medzinárodných zmlúv o právomoci ostatných súdov tým nie je dotknutá.

12. ZOZNAM PRÍLOH

12.1. Neoddeliteľnou súčasťou prvej časti VOP sú tieto prílohy:

 1. Príloha č. 1 k VOP: Reklamačný formulár
 2. Príloha č. 2 k VOP: Formulár na odstúpenie od zmluvy
 3. Príloha č. 3 k VOP: Doplnkové služby
 4. Príloha č. 4 k VOP: Všeobecné podmienky vernostného programu MUZIKER CLUB

II. Obchodné podmienky vzťahujúce sa na kupujúcich - podnikateľov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1. Druhá časť týchto VOP (na účely druhej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je Muziker, a.s., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 840 773, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3337/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim - podnikateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Kontakt a bližšia identifikácia predávajúceho:

e-mail: podpora@muziker.sk
telefón: +421 232 179 733
IČ DPH: SK7020001021
DIČ: 2021680991
adresa: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

1.2. Kupujúcim sa v zmysle druhej časti týchto VOP rozumie (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. V prípade, že fyzická osoba v objednávke uvedie svoje IČO alebo DIČ, predpokladá sa, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na účely týchto VOP sa považuje za podnikateľa.

1.3. Pojmy v tejto časti VOP majú rovnaký význam, ktorý im priznáva prvá časť VOP, pokiaľ nie sú v tejto časti definované inak.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť

 1. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci je ďalej oprávnený odmietnuť objednávku z nediskriminačných dôvodov, a to najmä vtedy, ak eviduje voči kupujúcemu neuhradenú pohľadávku, ak kupujúci v minulosti opakovane neprevzal tovar, hoci na to bol povinný alebo ak u predávajúceho existuje obava, že by mu prijatím objednávky mohla vzniknúť škoda.

2.4. Kupujúci má najmä povinnosť

 1. prevziať tovar a
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Za záväzné akceptovanie sa považuje expedovanie tovaru zo strany predávajúceho. Záväzné akceptovanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) sa nevyžaduje. V prípade zistenia vyššej ceny si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred expedovaním objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

3.4. Predávajúci môže k objednávke ponúkať dodatočný tovar bezodplatne (ďalej len „dar“). Kupujúci svoj súhlas s takýmto plnením vykoná tak, že zvolí vybraný dar pred odoslaním objednávky. Objednanie daru je nepovinné. V prípade, že si kupujúci dar neželá, nie je povinný túto svoju vôľu prejaviť.

3.5. Predaj alkoholických nápojov je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním objednávky zahŕňajúcej alkoholické nápoje kupujúci potvrdzuje, že najneskôr ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti a v prípade, ak kupujúci túto skutočnosť nespĺňa alebo nevie preukázať, predávajúci mu nie je oprávnený alkoholické nápoje dodať. Uvedené sa vzťahuje aj na osobu, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru.

4. DOJEDNANIE O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“).

4.2. Detailné a aktualizované informácie o spôsoboch platby sa nachádzajú v sekcii Platba na e-shope predávajúceho. Niektoré spôsoby platby nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky, napríklad v závislosti od jej hodnoty alebo zvoleného spôsobu dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

4.3. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. Prípadné poplatky za doplnkové služby sú v objednávke aktualizované podľa výberu doplnkových služieb kupujúcim priebežne, nikdy však až po odoslaní objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov na pokus o doručenie objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Osoba preberajúca tovar v mene alebo za kupujúceho je na žiadosť predávajúceho alebo prepravcu povinná preukázať oprávnenie tovar prevziať. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste alebo z dôvodu nepreukázania oprávnenia prevziať tovar), všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného.

5.4. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu nebudú uznané.

5.5. Možnosti dopravy a detailné a aktualizované informácie o podmienkach dopravy sa nachádzajú v sekcii Doprava na e-shope. Pre niektoré objednávky nemusia byť k dispozícii všetky druhy dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.6. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu. V prípade zmeny statusu platiteľa DPH na strane kupujúceho je kupujúci povinný bezodkladne o tejto zmene informovať predávajúceho. Za nesprávne uvedené údaje na faktúre, ktoré sú uvedené v dôsledku porušenia tejto povinnosti kupujúceho, nie je predávajúci zodpovedný. 

5.7. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému predávajúci nadobúda právo voľne disponovať. Právo predávajúceho na náhradu škody podľa ods. 5.2 tým nie je dotknuté.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci ho neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PODNIKATEĽOV

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

7.2. Pre vybavovanie reklamácií platí tento reklamačný poriadok pre podnikateľov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka a bol kúpený prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane všetkého jeho príslušenstva.

7.5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu elektronicky, pričom tovar doručí predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedeným nižšie, alebo v listinnej podobe spolu s reklamovaným tovarom jedným zo spôsobov uvedeným nižšie. Spôsoby uplatnenia reklamácie:

 1. Doručenie reklamačného formulára a reklamovaného tovaru do reklamačného strediska na adrese (ďalej len “reklamačné stredisko”):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovensko
 2. Doručenie reklamačného formulára a odovzdanie reklamovaného tovaru na niektorej z prevádzkarní / kamenných predajní predávajúceho, v ktorej je prijatie takéhoto tovaru možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby.

7.6. Kupujúci môže požiadať predávajúceho prostredníctvom reklamačného formulára o sprostredkovanie prepravy do reklamačného strediska. V takom prípade predávajúci sprostredkuje prepravu reklamovaného tovaru v mene kupujúceho na vlastné náklady prostredníctvom dopravcu. Reklamovaný tovar sa považuje za doručený predávajúcemu dňom jeho prevzatia predávajúcim v reklamačnom stredisku. Dopravca je treťou stranou konajúcou vo vlastnom mene, a preto prevzatie reklamovaného tovaru na prepravu dopravcom nemá vplyv na začatie reklamačného konania. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť s prihliadnutím na jeho povahu a na povahu reklamovanej vady. Predávajúci zodpovedá za zhoršenie reklamovaného tovaru až od jeho riadneho doručenia do reklamačného strediska.

7.7. V prípade, že kupujúci zamýšľa reklamovaný tovar doručiť na niektorú z kamenných predajní predávajúceho, predávajúci mu odporúča, aby si vopred overil možnosť prijatia tovaru na tomto mieste.

7.8. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kupujúci je ďalej povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

7.9. Za deň začatia reklamácie sa považuje deň, kedy kupujúci doručil predávajúcemu:

 1. formulár na uplatnenie reklamácie,
 2. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva a
 3. prístupové heslá alebo kódy, ak sa tieto k reklamovanému tovaru vzťahujú.

7.10. Reklamačný formulár tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a kupujúci ho môže vyplniť a odoslať aj elektronicky na tomto odkaze: https://www.muziker.sk/reklamacie.

7.11. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. ak kupujúci nepreukáže, že tovar kúpil u predávajúceho,
 2. nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list,
 3. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 4. uplynutím záručnej doby,
 5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 6. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami,
 9. zámenou originálnych častí výrobku ,
 10. použitie nesprávneho napájacieho napätia, nesprávneho, neautorizovaného alebo neoprávnene zadováženého hardvéru alebo softvéru,
 11. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a alebo nepredvídateľnými okolnosťami,
 12. použitím nesprávneho, nekompatibilného alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ak vada vznikla dôsledkom použitia takéhoto materiálu,
 13. poškodením tovaru náhodnou skazou, zhoršením alebo prirodzením opotrebením, a to vrátane konca životnosti niektorého komponentu (napr. vypálením žiarovky alebo znížením kapacity akumulátora).
 14. poškodením tovaru počítačovým vírusom,
 15. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 16. zásahom do tovaru osobou k tomu neoprávnenou alebo s použitím nesprávneho náradia či materiálu.

7.12. Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho-podnikateľa v lehote do 60 dní.

7.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny
 4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.14. Predávajúci o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá písomný doklad najneskôr do 60 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady.

7.16. Po vybavení reklamácie inak než vrátením kúpnej ceny predávajúci vráti reklamovaný alebo dodá vymenený tovar kupujúcemu. Ak si kupujúci tento tovar neprevezme v primeranej lehote, predávajúci ho vyzve, aby tak učinil v dodatočnej primeranej lehote určenej predávajúcim, spravidla do jedného mesiaca. Ak si kupujúci tovar neprevezme ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je povinný uhradiť predávajúcemu skladné vo výške 5 € (slovom: päť eur) za každý, aj začatý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru až po jeho prevzatie.

7.17. Záručná doba na nový tovar je 12 mesiacov (ďalej len „záručná doba“) za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená kratšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba uplynie bez ohľadu na to, či je dlhšia záručná doba alebo doba trvanlivosti vyznačená na obale tovaru. Ak je záručná doba alebo doba trvanlivosti vyznačená na obale tovaru kratšia, platí táto kratšia doba. Vady tovaru a z nej vyplývajúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

7.18. Použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý bol používaný, neobsahuje všetky časti alebo je kozmeticky alebo funkčne poškodený (ďalej len „použitý tovar”). Vystaveným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý bol použitý vystavením v kamennej predajni predávajúceho, bol rozbalený a mohol byť používaný v rozsahu nevyhnutnom na predvedenie jeho vlastností iným osobám (ďalej len „vystavovaný tovar”). Nefunkčným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý má také vady, ktoré ho robia neupotrebiteľným, a teda ho nemožno využívať ani na jeho obvyklý účel (ďalej len „nefunkčný tovar“).

7.19. Záručná doba na všetok použitý tovar je 12 mesiacov, ak nie je pre konkrétny tovar v e-shope uvedená iná, aj kratšia záručná doba.

7.20. Ak sa použitý tovar predáva za nižšiu cenu, než za akú sa predáva tovar nový, nevzťahuje sa záruka na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nefunkčný tovar môže byť neopraviteľný a spravidla sa predáva na náhradné diely alebo zberateľské účely. Dodatočný popis vád, ktorý spôsobuje nefunkčnosť tovaru, a teda vád, na ktoré sa záruka nevzťahuje, môže byť uvedený v popise tovaru v e-shope. Nefunkčný tovar môže byť bez predchádzajúcej opravy alebo úpravy nebezpečný. Na funkčnosť nefunkčného tovaru sa záruka nevzťahuje.

7.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar v dôsledku jeho opravy.

7.22. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba na tento nový tovar odo dňa prevzatia nového tovar. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky (časti tovaru), na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.23. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, predávajúci zabezpečí jej opravu. Ak nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru; v takom prípade nie je možné opäť reklamovať vadu, pre ktorú bola primeraná zľava dohodnutá.

7.24. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví kupujúcemu dobropis (finančný kredit vo výške kúpnej ceny, ktorý môže kupujúci uplatniť pri ďalšom nákupe u predávajúceho).

7.25. V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

7.26. Voľba medzi nárokmi z vád tovaru kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neodstrániteľné alebo že by s ich odstránením spájali neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.27. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7.28. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.

7.29. Do času, kým kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo kým neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

7.30. V prípade, ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú poskytne predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru okrem nároku na náhradu škody; to neplatí, ak predávajúci kupujúcemu oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

7.31. Ak kupujúci neurčí dodatočnú lehotu alebo si neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže dodatočnú lehotu na odstránenie vád určiť predávajúci. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámi určenie dodatočnej lehoty, neoznámi predávajúcemu, že s takou lehotou nesúhlasí, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa tohto Reklamačného poriadku.

7.32. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto Reklamačného poriadku, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa tohto Reklamačného poriadku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Už zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

7.33. Na účely týchto VOP je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

7.34. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim pri reklamácii.

7.35. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už nie je oprávnený uplatňovať reklamáciu opakovanie pre tú istú vadu.

7.36. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, môže kupujúcemu ponúknuť, že vady odstráni na náklady kupujúceho. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie môže predávajúci tiež požadovať náhradu nákladov vynaložených na vybavenie reklamácie, najmä v súvislosti s diagnostikou vady vykonanou treťou osobou (autorizovaným servisom) a dopravou tovaru.

7.37. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie, pričom kupujúci s výsledkom reklamácie nesúhlasí, môže sa domáhať svojho práva na odstránenie vady prostredníctvom súdu.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov ustanovených týmito VOP a všeobecne záväzným právnym predpisom. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť kupujúcemu všetky platby. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo zmenenej cene.

8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny uvedenej pri tovare (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).

8.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov ustanovených touto časťou VOP alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Kupujúci - podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov, z ktorých je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba kupujúci - spotrebiteľ podľa prvej časti týchto VOP (napríklad odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP boli vyhotovené dňa 01.02.2022 a naposledy menené a doplnené dňa 03.02.2023. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.

9.1A. Predávajúci zobrazuje recenzie jednotlivých produktov a recenzie celkového užívateľského dojmu. Recenzie môžu obsahovať aj slovné hodnotenie. Predávajúci zabezpečuje autentickosť recenzií technickými prostriedkami tak, že vyzýva k napísaniu/udeleniu recenzie len osoby, ktoré u neho skutočne vykonali nákup, pričom toto môže urobiť aj prostredníctvom tretej strany (porovnávača alebo recenzného portálu). Bez toho, aby bola ohrozená autentickosť recenzií, predávajúci si vyhradzuje právo nezobraziť všetky recenzie, resp. uprednostniť zobrazenie ním určených recenzií.

9.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.

9.3. Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ a listových zásielok.

9.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy individuálne dojednanými zmluvnými stranami, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy.

9.6. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná výlučná právomoc slovenských súdov.

10. ZOZNAM PRÍLOH

10.1. Neoddeliteľnou súčasťou druhej časti VOP sú tieto prílohy:

 1. Príloha č. 1 k VOP: Reklamačný formulár
 2. Príloha č. 3 k VOP: Doplnkové služby
 3. Príloha č. 4 k VOP: Všeobecné podmienky vernostného programu MUZIKER CLUB

10.2. Príloha č. 2 k VOP: Formulár na odstúpenie od zmluvy sa pre kupujúceho-podnikateľa neuplatňuje.

Príloha č. 1: Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

V záujme urýchlenia reklamačného procesu vyplňte tento formulár a priložte ho k tovaru určenému na reklamáciu. Tovar je potrebné starostlivo zabaliť, pretože za prípadné poškodenie dopravcom počas prepravy predávajúci nezodpovedá Predávajúci je zodpovedný iba za zhoršenie tovaru až od jeho riadneho prevzatia podľa VOP.

Predávajúci:
MUZIKER, a.s.
so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3337/B
IČO: 35 840 773
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:
PSČ / Mesto / Obec
E-mail:
Telefón:
Číslo účtu v tvare IBAN (pre prípad vrátenia peňazí):

(ďalej len „kupujúci“ alebo „ja“)

Ako kupujúci som s predávajúcim uzavrel nižšie špecifikovanú kúpnu zmluvu na nižšie špecifikovaný tovar, ktorý touto cestou predávajúcemu reklamujem s popisom závad špecifikovaným nižšie.

Číslo predajného dokladu 2):
Dátum uzavretia zmluvy 1)
Dátum uplatnenia reklamácie


Reklamovaný tovar
 
Názov 3):
Popis závad 4):


Ktorý spôsob vybavenia reklamácie preferujete (svoju voľbu označte krížikom)*

▢ Opravu
▢ Výmenu
▢ Vrátenie platby
▢ Primeranú zľavu z ceny tovaru

*O finálnom spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať po diagnostike závady.
Zoznam príloh:

Dátum a podpis:

Vysvetlivky:

 1. Dátum, kedy kupujúcemu bolo doručené potvrdenie o akceptácii objednávky predávajúcim. Neuvádzajte deň vytvorenia objednávky, ani deň, kedy sme vás informovali o zaevidovaní objednávky.
 2. Číslo faktúry a objednávky sme Vám zaslali e-mailom pri uzavretí kúpnej zmluvy.
 3. Názov a kód tovaru nájdete vo faktúre alebo e-maile, ktorý sme Vám zaslali pri uzavretí kúpnej zmluvy.
 4. Uveďte presný popis závad. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim.

Poučenie pre kupujúceho-spotrebiteľa: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadou za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Príloha č. 2: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci:
MUZIKER, a.s.
so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3337/B
IČO: 35 840 773
adresa pre vrátenie tovaru: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Slovensko
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci/Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:
Trvale bytom:
Adresa na doručovanie:
Kontakt (e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo):

(ďalej len „kupujúci“ alebo „ja“)

Ako spotrebiteľ som s predávajúcim dňa ________________ 1) uzavrel kúpnu zmluvu na nižšie špecifikovaný tovar, od ktorej touto cestou odstupujem.

Číslo faktúry a objednávky 2):

Dátum prevzatia tovaru:

Tovar, ktorý predávajúcemu vraciam (názov a kód tovaru) 3):

Dôvod odstúpenia od zmluvy/vrátenia tovaru 4):

Poučenie pre spotrebiteľa: Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie zaslať tovar naspäť predávajúcemu jedným zo spôsobov stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.Spôsob vrátenia kúpnej ceny:

▢ Na číslo účtu IBAN:
▢ Iným spôsobom:
Dátum a podpis:

Vysvetlivky:

 1. Dátum, kedy kupujúcemu bolo doručené potvrdenie o akceptácii objednávky predávajúcim. Neuvádzajte deň vytvorenia objednávky, ani deň, kedy sme vás informovali o zaevidovaní objednávky. Uvedenie týchto údajov je nepovinné, ale pomôže nám urýchliť zaevidovanie vráteného tovaru a vrátenie platby.
 2. Číslo faktúry a objednávky sme Vám zaslali e-mailom pri uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedenie týchto údajov je nepovinné, ale pomôže nám urýchliť zaevidovanie vráteného tovaru a vrátenie platby.
 3. Názov a kód tovaru nájdete vo faktúre alebo e-maile, ktorý sme Vám zaslali pri uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedenie týchto údajov je nepovinné, ale pomôže nám urýchliť zaevidovanie vráteného tovaru a vrátenie platby.
 4. Od zmluvy ste oprávnený odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Ak si dôvod neželáte uviesť, nechajte pole prázdne.

Príloha č. 3: Doplnkové služby

ODDIEL I.
ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

 1. Táto príloha č. 3 k VOP: Doplnkové služby (ďalej len „táto príloha“) ustanovuje ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s doplnkovými službami uvedenými v tejto prílohe.
 2. Pojmy nedefinované v tejto prílohe majú rovnaký význam, ktorý im priznáva prvá časť VOP, ak je kupujúcim doplnkovej služby spotrebiteľ, alebo druhá časť VOP, ak je kupujúcim doplnkovej služby podnikateľ.
 3. Doplnkovými službami sa na účely tejto prílohy rozumie:
  1. Predĺžená záruka
  2. Poistenie zásielky
  3. Okamžitá výmena: Podmienky využívania tejto služby sa riadia pravidlami uvedenými na tejto stránke.
  (ďalej len „doplnkové služby“)
 4. Všetky doplnkové služby sú dobrovoľné a poskytované kupujúcemu výlučne na základe jeho prejavu vôle. Predávajúci v žiadnom prípade nepodmieňuje uzavretie zmluvy ani riadne plnenie svojich povinností objednaním niektorej z doplnkových služieb.
 5. V prípade, ak si kupujúci želá objednať doplnkovú službu alebo služby, zaškrtne príslušné políčko alebo políčka počas procesu tvorby objednávky; dodatočné objednanie doplnkovej služby nie je možné. Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý obsahuje doplnkovú službu, vzniká zároveň zmluva o doplnkovej službe (ďalej len „zmluva o doplnkovej službe“).
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo neponúkať doplnkové služby pre niektoré tovary. O dostupnosti jednotlivých doplnkových služieb pre jednotlivé tovary je kupujúci informovaný počas tvorby objednávky.
 7. Doplnkové služby je možné kombinovať alebo objednať nezávisle.
 8. Predávajúci zodpovedá za vady doplnkových služieb. Pre vybavovanie reklamácií platí Reklamačný poriadok.

ODDIEL II.
PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

1. ÚČEL, ROZSAH A TRVANIE PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

1.1. Doplnkovou službou Predĺžená záruka sa rozumie činnosť predávajúceho alebo ním určených tretích osôb pozostávajúca z prijímania oznámení o vadách tovaru, ich posudzovania a odstraňovania po uplynutí záručnej doby spôsobom a za podmienok ustanovených týmto oddielom (ďalej len „Predĺžená záruka“). Predĺžená záruka nie je zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ale komerčná služba ponúkaná kupujúcemu za odplatu. Výška odplaty za službu Predlžená záruka je pre každý tovar individuálna a kupujúcemu je oznámená prostredníctvom e-shopu v procese tvorby objednávky.

1.2. Ak tento oddiel neurčuje inak, na právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Predĺženej záruky sa vzťahuje Reklamačný poriadok.

1.3. Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na tie vady, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa Reklamačného poriadku. Prípady, pre ktoré zaniká nárok na bezplatnú opravu podľa Reklamačného poriadku, sú zároveň prípadmi, pre ktoré môže predávajúci odmietnuť plnenie z Predĺženej záruky. Predávajúci môže ďalej odmietnuť plnenie v prípade, že kupujúci neuplatnil svoj nárok z Predĺženej záruky bez zbytočného odkladu po zistení vady, alebo že tovar napriek vade ďalej používal.

1.4. Predĺžená záruka začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynula záručná doba určená všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnutá zmluvnými stranami.

1.5. Trvanie Predĺženej záruky možno dojednať na obdobie jedného, dvoch alebo troch rokov.

2. UPLATNENIE A SPÔSOB VYBAVENIA NÁROKU Z PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

2.1. Ak kupujúci uplatňuje nárok z Predĺženej záruky, je povinný urobiť tak spôsobom určeným na uplatnenie reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Na tento účel kupujúci využije reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, alebo elektronický formulár na webovej stránke predávajúceho.

2.2. Kupujúci je povinný uplatniť nárok z Predĺženej záruky bez zbytočného odkladu po tom, ako sa vada tovaru prejavila. V opačnom prípade nárok z Predĺženej záruky zaniká.

2.3. V prípade odstrániteľnej vady tovaru, na ktorú sa Predĺžená záruka vzťahuje, predávajúci zabezpečí jeho bezplatnú opravu.

2.4. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, na ktorú sa Predĺžená záruka vzťahuje, je kupujúci oprávnený tovar vrátiť a predávajúci mu vyplatí zostatkovú hodnotu tovaru vo forme finančného kreditu, ktorý môže kupujúci uplatniť pri ďalšom nákupe u predávajúceho.

2.5. Zostatková hodnota tovaru sa vypočíta znížením kúpnej ceny o jedno percento za každý, aj začatý mesiac odo dňa doručenia tovaru.

2.6. Predávajúci vybaví nárok z Predĺženej záruky bez zbytočného odkladu, avšak vybavenie takéhoto nároku môže v odôvodnených prípadoch presiahnuť 30 dní, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodu časovo náročnej diagnostiky vady a/alebo opravy tovaru.

2.7. Predĺžená záruka začína plynúť podľa tohto oddielu bez ohľadu na to, či a koľkokrát kupujúci uplatnil reklamáciu počas záručnej doby, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak bola reklamácia uplatnená počas záručnej doby v súlade s Reklamačným poriadkom vybavená

 1. opravou reklamovaného tovaru, nemá táto skutočnosť vplyv na začiatok plynutia Predĺženej záruky,
 2. výmenou tovaru, Predĺžená záruka začne plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynula záručná doba na vymenený tovar,
 3. vrátením kúpnej ceny, resp. odstúpením od zmluvy, Predĺžená záruka zaniká,
 4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, nemá táto skutočnosť vplyv na začiatok plynutia Predĺženej záruky, avšak Predĺžená záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, pre ktoré bola primeraná zľava poskytnutá,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie, nemá táto skutočnosť vplyv na začiatok plynutia Predĺženej záruky.

3. ZÁNIK PREDĹŽENEJ ZÁRUKY

3.1. Služba Predĺžená záruka zaniká

 1. uplynutím času, na ktorý bola dojednaná,
 2. odstúpením niektorej zmluvnej strany od zmluvy,
 3. odstúpením kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy o doplnkovej službe Predĺžená záruka.

3.2. V prípade zániku Predĺženej záruky podľa písm. b) a c) predchádzajúceho odseku predávajúci vráti kupujúcemu poplatok za Predĺženú záruku spôsobom a za podmienok ustanovených týmito VOP. Ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy týmto nie sú dotknuté.

3.3. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie iba od zmluvy o doplnkovej službe nemá vplyv na trvanie kúpnej zmluvy. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa primerane použije aj pre odstúpenie od doplnkovej zmluvy.

3.4. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, ruší sa aj služba Predĺžená záruka a predávajúci vráti kupujúcemu poplatok za Predĺženú záruku spôsobom a za podmienok ustanovených týmito VOP. Ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy týmto nie sú dotknuté.

ODDIEL III.
POISTENIE ZÁSIELKY

1. ÚČEL A ROZSAH POISTENIA ZÁSIELKY, VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Službou Poistenie zásielky sa rozumie činnosť predávajúceho pozostávajúca z urýchleného prijímania oznámení o vadách tovaru spôsobených počas prepravy a ich urýchleného odstraňovania výmenou tovaru za nový mimo reklamačného konania, spôsobom a za podmienok ustanovených týmto oddielom (ďalej len „Poistenie zásielky“). Zmluva o doplnkovej službe Poistenie zásielky nie je poistnou zmluvou a takto založený vzťah medzi zmluvnými stranami nie je poistením v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistenie zásielky je komerčná služba ponúkaná kupujúcemu za odplatu.

1.2. Poistenie zásielky neobmedzuje ani nepodmieňuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a Reklamačného poriadku.

1.3. Poistenie zásielky sa vzťahuje iba

 1. na poškodenie alebo zničenie tovaru, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené pri preprave a
 2. na tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ku ktorej bola zmluva o tejto doplnkovej službe uzatvorená.

1.4. Nárok z Poistenia zásielky nemožno uplatniť

 1. na iný tovar alebo poškodenie, než je uvedené v predchádzajúcom odseku, alebo
 2. po márnom uplynutí lehoty na uplatnenie nároku.

2. PODMIENKY A SPÔSOB UPLATNENIA NÁROKU Z POISTENIA ZÁSIELKY

2.1. Kupujúci je povinný uplatniť nárok z Poistenia zásielky u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa od doručenia tovaru. Ak sa tovary doručujú kupujúcemu oddelene, lehota na uplatnenie nároku plynie pre každý tovar samostatne.

2.2. Nárok z Poistenia zásielky sa uplatňuje písomne e-mailom na adresu predávajúceho: reklamacie@muziker.sk (ďalej len „oznámenie“). Oznámenie obsahuje identifikáciu kupujúceho, číslo faktúry a objednávky a podrobný opis poškodenia tovaru vrátane fotodokumentácie.

2.3. Po prijatí oznámenia predávajúcim sa zmluvné strany dohodnú na termíne a spôsobe vrátenia tovaru predávajúcemu. Predávajúci zašle kupujúcemu nový tovar rovnakým spôsobom, aký zvolil kupujúci vo svojej objednávke, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako je pôvodný tovar doručený späť predávajúcemu. V prípade, že výmena poškodeného tovaru za nový nie je možná z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť na dodaní iného tovaru. Náklady spojené s vrátením pôvodného a doručením nového tovaru v rámci Poistenia zásielky hradí predávajúci.

2.4. Na tovar, ktorý je zaslaný kupujúcemu namiesto pôvodného tovaru, sa vzťahuje Poistenie zásielky rovnako ako na pôvodný tovar, a to automaticky a bez povinnosti ďalších platieb.

3. POSKYTNUTIE SLUŽBY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3.1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, avšak najneskôr do jej úplného poskytnutia. Odstúpenie iba od zmluvy o doplnkovej službe nemá vplyv na trvanie kúpnej zmluvy. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa primerane použije aj pre odstúpenie od doplnkovej zmluvy.

3.2. Z povahy a účelu služby Poistenie zásielky vyplýva, že začatie jej poskytovania je možné iba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a že sa považuje za úplne poskytnutú uplynutím lehoty, v ktorej môže kupujúci uplatniť nárok z nej vyplývajúci, alebo doručením nového alebo iného tovaru.

3.3. Predávajúci kupujúceho poučuje, že udelením súhlasu (odoslaním objednávky) so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o doplnkovej službe.

3.4. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že

 1. bol riadne poučený o nemožnosti odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe podľa predchádzajúceho odseku a
 2. súhlasí so začatím poskytnutia služby Poistenie zásielky pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.5. Právo kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP ani právo uplatniť reklamáciu podľa Reklamačného poriadku týmto nie je dotknuté. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku z tejto doplnkovej služby, predávajúci nemá povinnosť vrátiť kupujúcemu platbu za službu Poistenie zásielky.

ODDIEL IV.
DORUČENIE S VYNESENÍM AŽ DO BYTU

1. ÚČEL A ROZSAH SLUŽBY DORUČENIE S VYNESENÍM AŽ DO BYTU

1.1. Službou Doručenie s vynesením až do bytu (ďalej len „Vynesenie do bytu“ alebo „Vynesenie“) sa rozumie činnosť prepravcu sprostredkovaná predávajúcim pre kupujúceho pozostávajúca z doručenia tovaru nad rámec bežného doručenia, a to podľa požiadavky až do bytu, resp. obdobných priestorov určených kupujúcim.

1.2. Vynesenie do bytu je komerčná služba ponúkaná kupujúcemu za odplatu.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať Vynesenie do bytu len v ním vybratých krajinách a/alebo regiónoch na základe ním určených nediskriminačných kritérií a tiež právo tieto kritériá kedykoľvek podľa vlastného uváženia meniť.

2. PODMIENKY A SPÔSOB VYNESENIA DO BYTU

2.1. Kupujúci je povinný poskytnúť prepravcovi súčinnosť a vytvoriť podmienky nevyhnutné na vynesenie tovaru do bytu. Na tento účel je kupujúci povinný najmä zabezpečiť voľný prístup do priestorov, kam sa má tovar doručiť, zabezpečiť dostatočný priestor vrátane prechodových častí na manipuláciu s tovarom a ak je to potrebné, prijať opatrenia potrebné na predchádzanie škodám (napríklad prekrytím podlahy, ochranou rohov stien, odstránením krehkých predmetov z okolia manipulácie s tovarom a pod.).

2.2. Predávajúci ani dopravca nezodpovedá za nemožnosť poskytnutia Vynesenia ani za škodu vzniknutú neposkytnutím potrebnej súčinnosti. Kupujúci je ďalej povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla predávajúcemu alebo prepravcovi neposkytnutím potrebnej súčinnosti.

3. POSKYTNUTIE SLUŽBY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

3.1. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, avšak najneskôr do jej úplného poskytnutia. Odstúpenie iba od zmluvy o doplnkovej službe nemá vplyv na trvanie kúpnej zmluvy. Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa primerane použije aj pre odstúpenie od doplnkovej zmluvy.

3.2. Z povahy a účelu služby Vynesenie do bytu vyplýva, že začatie jej poskytovania je možné iba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a že sa považuje za úplne poskytnutú vynesením tovaru na určené miesto. Na účely tohto odseku sa tovar považuje za vynesený aj vtedy, ak sa o vynesenie prepravca pokúsil, avšak nebolo ho možné dokončiť z dôvodu nedodržania povinností kupujúceho podľa ods. 2.1..

3.3. Predávajúci kupujúceho poučuje, že udelením súhlasu (odoslaním objednávky) so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy kupujúci stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o doplnkovej službe.

3.4. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že

 1. bol riadne poučený o nemožnosti odstúpiť od zmluvy o doplnkovej službe podľa predchádzajúceho odseku a
 2. súhlasí so začatím poskytnutia služby Vynesenie do bytu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.5. Právo kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP ani právo uplatniť reklamáciu podľa Reklamačného poriadku týmto nie je dotknuté.

Príloha č. 4: Všeobecné podmienky vernostného programu Muziker SMILE

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Tieto Všeobecné podmienky vernostného programu MUZIKER SMILE (ďalej len „podmienky členstva“) upravujú podmienky členstva vo vernostnom programe MUZIKER SMILE (ďalej len „klub“) a s tým súvisiace vzťahy medzi prevádzkovateľom klubu, ktorým je Muziker, a.s., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 840 773, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 3337/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) a členom klubu, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu stať sa členom klubu a splnila podmienky členstva (ďalej len „člen klubu“ alebo „člen“) (prevádzkovateľ a člen klubu ďalej aj samostatne „zmluvná strana“ alebo spolu „zmluvné strany“).

1.2. Vernostný zákaznícky systém MUZIKER SMILE predstavuje systém výhod pre zákazníkov spoločnosti Muziker. Napriek tomu, že tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu, výhody klubu je možné využívať aj v kamenných prevádzkach predávajúceho.

1.3. Tieto podmienky členstva predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto VOP, v ktorých sa prevádzkovateľ označuje aj ako predávajúci. Člen klubu nemusí byť zároveň kupujúcim v zmysle týchto VOP.

1.4. Pojmy nedefinované v tejto prílohe majú rovnaký význam, ktorý im priznáva prvá časť VOP, ak je kupujúcim spotrebiteľ, alebo druhá časť VOP, ak je kupujúcim podnikateľ.

2. VZNIK, TRVANIE A ZÁNIK ČLENSTVA

2.1. Členstvo v klube vzniká pridelením vernostnej karty člena (ďalej len „vernostná karta“), ktorá je členovi doručená prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) po jeho úspešnej registrácii členstva.

2.2. Členstvo možno zaregistrovať ako súčasť registrácie zákazníka na internetovej stránke alebo na niektorej z kamenných prevádzok prevádzkovateľa, a to buď pri vytvorení objednávky alebo samostatne. Ďalej možno členstvo zaregistrovať tak, že zákazník, ktorý si v minulosti založil zákaznícke konto, avšak bez súčasnej registrácie do klubu, odošle novú objednávku v stave aktívneho prihlásenia do tohto konta. Registrácia účtu na internetových stránkach prevádzkovateľa bez registrácie v klube nie je možná.

2.3. Registrácia členstva so spätnou platnosťou nie je možná. Rovnako nie je možné spätné nárokovanie výhod klubu. Ak ide o registráciu do klubu podľa čl. 2.2. druhej vety týchto podmienok členstva, členstvo v klube nevznikne skôr, než v deň odoslania objednávky.

2.4. Členstvo je bezplatné a vzniká na dobu neurčitú.

2.5. Členstvo v klube, vernostná karta a výhody klubu sú neprenosné.

2.6. Členstvo zaniká zrušením registrácie členstva prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zruší členstvo na základe písomného vypovedania členstva členom klubu alebo na základe vlastného rozhodnutia. Prevádzkovateľ zruší členstvo najmä v prípade, ak člen porušil podmienky členstva alebo ak má prevádzkovateľ dôvodné podozrenie, že člen využíva klub v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo pre porušovanie práv tretích osôb, pre napomáhanie trestnej činnosti, či pre dôvodné podozrenie, že skutočným užívateľom klubu alebo zákazníckeho účtu je iná osoba ako zaregistrovaná osoba. Ak člen klubu vypovie členstvo, prevádzkovateľ členstvo zruší v primeranej lehote odo dňa prijatia výpovede členstva.

2.7. Bez ohľadu na spôsob a dôvod zániku, zánikom členstva dochádza k nenávratnej strate všetkých nespotrebovaných disponibilných a rezervovaných bodov a deaktivácii vernostnej karty člena.

3. VÝHODY ČLENSTVA V KLUBE

3.1. Výhodami členstva v klube je najmä:

 1. Systém vernostných bodov,
 2. Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy,
 3. Predĺžená záruka
(ďalej len „výhody členstva“).

3.2. Výhody členstva podľa písm. b) a c) predchádzajúceho odseku môže využívať iba člen, ktorý je spotrebiteľom.

3.3. Výpočet výhod v ods. 3.1 je minimálny rozsah výhod. Aktuálny rozsah výhod je uverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozsah výhod meniť.

4. SYSTÉM VERNOSTNÝCH BODOV

4.1. Systémom vernostných bodov sa rozumie vernostný systém zbierania bodov a ich uplatňovania spôsobom a za podmienok ustanovených týmito podmienkami členstva.

4.2. Člen získa body zrealizovaním nákupu tovaru u prevádzkovateľa. Množstvo bodov, ktoré môže člen po splnení podmienok získať, sa odvíja od kúpnej ceny za tovar, pričom platí, že za každé zaplatené euro získa člen jeden bod. V prípade, ak sa kúpna cena tovaru uvádza v menej inej než euro, body budú prepočítané kurzom aktuálne používaným prevádzkovateľom a kupujúcemu zobrazené v košíku, resp. počas nákupného procesu. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia pripísať za kúpu konkrétneho produktu iné množstvo bodov (menej alebo viac), než je uvedené v tomto odseku.

4.3. Podmienkou získania bodov je

 1. pri nákupe prostredníctvom e-shopu: členstvo v klube, vlastníctvo vernostnej karty, registrácia k zákazníckemu účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa, realizácia nákupu v stave prihlásenia sa k zákazníckemu účtu a pozitívna bodová hodnota uverejnená na detaile produktovej položky v katalógu sortimentu na e-shope;
 2. pri nákupe v kamennej prevádzke: členstvo v klube, preukázanie vlastníctva vernostnej karty (predložením vernostnej karty, preukázaním čísla vernostnej karty alebo uvedením e-mailovej adresy, ktorá sa viaže k registrácii), platná registrácia k zákazníckemu účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa a pozitívna bodová hodnota uverejnená na detaile príslušnej produktovej položky v katalógu sortimentu na internetovej stránke prevádzkovateľa.

4.4. Ak je kúpna cena za tovar individuálne dojednaná alebo upravená alebo ak člen uplatní zľavový kupón na tovar alebo na celú objednávku, nárok na získanie bodov prislúchajúci tomuto tovaru alebo objednávke sa môže znížiť, prípadne nemusí vzniknúť vôbec. Rovnako nevznikne nárok na získanie bodov za nákup tovaru, ktorý je predmetom objednávky, v ktorom boli skôr získané body čo len čiastočne uplatnené. Body nie je možné uplatniť v objednávke, za ktorú majú byť získané.

4.5. Ak bola zmluva uzavretá prostredníctvom e-shopu, získané body budú členovi pripísané a člen nimi bude môcť disponovať najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak bola zmluva uzavretá v kamennej predajni, získané body budú členovi pripísané a člen nimi môže disponovať ihneď; to neplatí, ak člen zvolil možnosť platby na splátky alebo na faktúru. V takom prípade získané body budú členovi pripísané a člen nimi bude môcť disponovať najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa prijatia platby prevádzkovateľom.

4.6. Aktuálny počet disponibilných bodov sa členovi klubu zobrazí v stave aktívneho prihlásenia do jeho zákazníckeho účtu alebo pri nákupe na niektorej z predajní na pokladničnom bloku za uskutočnený nákup, prípadne mu túto informáciu poskytne na požiadanie zákaznícky personál kamennej predajne.

4.7. Ak člen klubu nezrealizuje v stave aktívneho prihlásenia alebo v kamennej prevádzke za použitia vernostnej karty nový nákup do 24 mesiacov od posledného nákupu, jeho doteraz získané body exspirujú. Skutočnosť, či pri tomto novom nákupe došlo k získaniu nových alebo uplatneniu disponibilných bodov, nie je rozhodujúca.

4.8. Získané body možno uplatniť tak, že člen pred odoslaním objednávky zvolí, aké množstvo disponibilných bodov v objednávke využije. Takto zvolený počet bodov sa premietne do zníženia kúpnej ceny, pričom platí, že za každý využitý bod sa kúpna cena znižuje o jeden eurocent. Týmto spôsobom je možné získať tovar aj bezodplatne, ak dôjde k zníženiu kúpnej ceny na hodnotu 0 € (slovom: nula eur).

4.9. Získané body možno uplatniť iba prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa. Uplatnenie bodov pri nákupe v kamennej predajni prevádzkovateľa nie je možné.

4.10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy jednou zo zmluvných strán ktorýmkoľvek spôsobom nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť uplatnené body členovi klubu. Ak člen klubu uplatnením bodov neznížil kúpnu cenu na hodnotu 0 € a zaplatil zníženú kúpnu cenu, prevádzkovateľ mu vráti platbu iba vo výške takto zníženej kúpnej ceny.

5. PREDĹŽENÁ LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Člen klubu má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu aj bez uvedenia dôvodu aj v období po uplynutí zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty 30 dní odo dňa doručenia tovaru (ďalej len „predĺžená lehota“).

5.2. Podmienkou pre uplatnenie tohto práva je členstvo v klube, vlastníctvo vernostnej karty a odoslanie objednávky v stave prihlásenia sa k zákazníckemu účtu. Právo na odstúpenie od zmluvy v predĺženej lehote sa vzťahuje iba na tovar, ktorý je predmetom objednávky podľa predchádzajúcej vety a ktorý je nepoškodený a bez známok použitia v pôvodnom balení.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy v predĺženej lehote prevádzkovateľ nevráti členovi klubu peňažnú platbu, ale mu poskytne finančný kredit vo výške kúpnej ceny, ktorý môže člen klubu uplatniť pri ďalšom nákupe u prevádzkovateľa.

5.4. Odstúpenie od zmluvy v predĺženej lehote nie je možné v tých istých prípadoch, kedy nie je možné odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote. Ostatné ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy sa použijú primerane.

5.5. Právo kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP ani právo uplatniť reklamáciu podľa Reklamačného poriadku týmto nie je dotknuté.

6. PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

6.1. Na tovar, na ktorý sa vzťahuje záručná doba v trvaní najmenej 24 mesiacov, sa pri splnení podmienok ustanovených týmto čl. 6 vzťahuje doplnková služba Predĺžená záruka.

6.2. Podmienkou pre vznik Predĺženej záruky je členstvo v klube, vlastníctvo vernostnej karty a odoslanie objednávky v stave prihlásenia sa k zákazníckemu účtu. Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na tovar, ktorý je predmetom objednávky podľa predchádzajúcej vety.

6.3. Služba Predĺžená záruka sa členovi klubu aktivuje automaticky a bezodplatne na obdobie jedného roka. V prípade, že si člen klubu objednal doplnkovú službu Predĺžená záruka aj za odplatu, resp. nad rámec tejto výhody členstva, predlžuje sa táto objednaná Predĺžená záruka o jeden rok.

6.4. Na Predĺženú záruku poskytovanú členom klubu sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP o doplnkovej službe Predĺžená záruka.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Na vzťahy medzi prevádzkovateľom a členom klubu neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa.

7.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za

 1. škodu spôsobenú zneužitím vernostnej karty;
 2. obmedzenie využívania klubu z dôvodov na strane tretích osôb (napr. obchodný partner prevádzkovateľa);
 3. obmedzenie využívania klubu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle alebo konania prevádzkovateľa;

7.3. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť prevádzku klubu alebo využívanie výhod členstva

 1. z dôvodu bezpečnosti;
 2. z dôvodu vyššej moci;
 3. na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci;
 4. umožnenie vykonania na opráv a prác potrebných na prevádzku, revíziu alebo údržbu technických zariadení umožňujúcich prevádzku klubu;
 5. z iného dôvodu, ktorý sleduje oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo jedného alebo viacerých členov klubu.

7.4. O pozastavení prevádzky klubu alebo využívania výhod členstva prevádzkovateľ informuje člena klubu prostredníctvom oznamu uverejnenom na internetovej stránke prevádzkovateľa.