cookies
Máme najlepšie "cookies" a nebojíme sa ich použiť
Akceptovať všetky cookies

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na nákupy realizované v e-shope prevádzkovateľa Muziker, a.s. a nevzťahuje sa na nákupy realizované v sieti fyzických predajní prevádzkovateľa Muziker, a.s.

Predĺžená lehota pre právo na odstúpenie od zmluvy pre členov Muziker klubu 

Spotrebiteľ, ktorý je zároveň členom Muziker klubu, má nárok na predĺženú 30-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy nad rámec bežnej zákonom stanovenej 14-dňovej lehoty. Počas tejto predĺženej lehoty môže uplatniť svoje právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Toto právo sa však vzťahuje len na nepoškodený tovar v originálnom balení. V prípade, ak kontrola prevádzkovateľa nezistí žiadny rozpor stavu vráteného tovaru voči týmto podmienkam, poskytne prevádzkovateľ členovi klubu finančnú poukážku v hodnote ceny tovaru uvedenej na predajnom doklade, ktorú môže člen klubu použiť výhradne na nákup ďalšieho tovaru. Odstúpenie od zmluvy počas predĺženej lehoty je vylúčené v prípade tých druhov tovaru, ktoré sú v tejto súvislosti uvedené v príslušných ustanoveniach o výlukách v týchto obchodných podmienkach. Právo na predĺženú 30-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy prináleží len spotrebiteľovi, ktorý je členom Muziker klubu a zároveň nie je právnickou osobou.


Ako si uplatním odstúpenie od zmluvy

Najjednoduchší spôsob je, prihlásiť sa do svojho zákazníckeho účtu, kliknúť na Odstúpenia a Chcem vytvoriť odstúpenie. Ako prihlásený zákazník budeš musieť vyplňovať len veľmi malý počet údajov, veľkou výhodou je, že všetko ostatné už budeš mať vo formulári predvyplnené.

Ak nie si u nás registrovaný ako zákazník, môžeš použiť tento formulár.

Ihneď po vyplnení formulára ti doručíme potvrdenie, ktoré si vytlačíš a priložíš ho do balíka. Priložený formulár nám pomôže rýchlejšie vybaviť tvoj prípad.
Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ 

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.

Odstúpenie od zmluvy – Firma 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar 

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. struny, elektrónky, blany, čistiace prostriedky, paličky a pod.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy.Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať. 
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Ako nám môžete doručiť vrátený tovar? 

 
1. Odoslať balík na adresu


Muziker (Return)
Logistický areál P3
Hala 2
900 55 Lozorno

2. Odovzdať balík na výdajnom mieste Zásielkovne
    nájsť najbližšiu pobočku

Pri odovzdaní balíka na výdajnom mieste predložte, prosím, obslužnému personálu identifikačný kód 96975263 MUZIKER
Preprava zásielky je pre zákazníka bezplatná.
Tento spôsob doručenia je možné využiť len pre zásielky s hmotnosťou do 10 kg.
   
Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom odstúpení od tejto zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby , ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).


Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).
Na vrátenie platby používame rovnaký spôsob, akým sme platbu od zákazníka prijali. V prípade refundácie platby za dobierku a platbu bankovým prevodom požívame výhradne bezhotovostný prevod na bankový účet.
Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti.
V prípade, ak má spotrebiteľ uznaný nárok na odstúpenie od zmluvy po 14-tich dňoch, teda nad rámec zákonnej lehoty (napr. spotrebiteľ, ktorý je členom Muziker klubu alebo ktorý má kúpenú službu umožňujúcu dlhšiu lehotu na vrátenie tovaru), a zároveň splní podmienky pre vrátenie tovaru (vrátený tovar je v súlade s našimi pravidlami pre odstúpenie od zmluvy, je nepoškodený a je zabalený v originálnom obale), vystavíme mu počas tejto predĺženej lehoty finančnú poukážku v hodnote ceny tovaru, ktorú môže použiť výhradne na nákup ďalšieho tovaru.
Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.


Darčeky a bonusy

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.


Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.
Organizovanie spätnej zásielky do spoločnosti Muziker je plne v kompetencii zákazníka.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch 

  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa;
  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.);
  • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu in-ear a pod.);
  • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené;
  • zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry;
  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne).

Tovar nám, prosím, podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.  Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne. 

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, alebo prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy a darčeková poukážka 

Tovar kúpený uplatnením darčekovej poukážky Muziker Gift Card je možné vrátiť (odstúpiť od zmluvy). Zákazníkovi nebude vrátená plná finančná hotovosť, ale odstúpením od kúpy v stanovenej lehote mu vznikne nárok na finančný kredit vo výške hodnoty kupónu, ktorý bude môcť použiť pri svojom ďalšom nákupe na eshope Muziker. V prípade, ak zákazník za tovar doplácal, cenový rozdiel mu bude vrátený vo forme peňazí.

Platby v kryptomenách
Kupujúci si môže ako spôsob úhrady zvoliť aj platbu v niektorej z ponúkaných kryptomien (napr. Bitcoin). Pokiaľ bude kupujúci v takomto prípade z akéhokoľvek dôvodu požadovať vrátenie kúpnej ceny za kúpený tovar, predávajúci mu vráti kúpnu cenu iba v mene, ktorá je uvedená na faktúre za kúpu tohto tovaru, a to výhradne vo výške uvedenej na faktúre.

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne). 

 Tovar nám prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. 

Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal.  Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Logo muziker
Nezmeškaj super akcie. Aktivuj si notifikácie!
Zapnúť