Vyber si krajinu doručenia zásielky

Pravidlá a podmienky súťaže

1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Muziker a.s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 BRATISLAVA 5, Slovenská republika, IČO: 35840773, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3337/B.

2. Doba konania súťaže:

Súťaž prebieha od 13.09.2018 do 31.12.2018. Tento čas zahŕňa obdobie trvania viacerých súťaží, ktoré budú prebiehať na týždennej báze, pričom prvá začína 13.09.2018 a posledná končí 31.12.2018.

3. Ceny, o ktoré sa súťaží:

Každý týždeň nové ceny!
Informácie o výhrach nájdete tu:
www.muziker.sk/giveaway-competition

4. Účasť v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Európskej Únie (ďalej len „súťažiaci“). Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom, či obdobnom pomere k organizátorovi, tiež osoby v majetkovom či rodinnom prepojení na organizátora súťaže.

4.1. Pre zaradenie do súťaže je potrebné zakúpiť si v eshope Muziker tovar v minimálnej hodnote 10 €. Každý nákup je potrebné vykonať v časovom intervale resp. v danom týždni, kedy prebieha súťaž o cenu, o ktorú má súťažiaci záujem.

4.2. Pre platné zaradenie sa do súťaže je nutné zadať v objednávkovom procese pri zadávaní online objednávky špecifický kód súťaže, ktorá prebieha v daný aktuálny týždeň.

Súťažiaci sa do súťaže zaradí splnením nasledovných podmienok:

Zadaním špecifického kódu pre daný týždeň zadávajúci v rámci svojej objednávky uzavrie a potvrdí svoje prihlásenie sa do súťaže. Zároveň tým vyjadruje súhlas s úplnými pravidlami súťaže.
Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnili všetky podmienky súťaže.
Organizátor má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými súťažiacimi. Organizátor rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.
Výber výhercu zabezpečí organizátor, a to bezodkladne po skončení súťaže, resp. po ukončení súťaže v daný týždeň. Výherca bude informovaný o výhre e-mailom, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu, s ktorou sa zaregistroval do súťaže pri svojej objednávke.
Odovzdanie ceny môže organizátor podmieniť preukázaním splnenia všetkých podmienok, najmä predložením platného preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu a o veku výhercu.

Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže organizátorovi súhlas s tým, že organizátor je oprávnený okrem iného najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie organizátora, jeho produktov a služieb, na organizovanie ďalších akcií a súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť meno, priezvisko, podobizeň, adresu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka súťaže, najmä ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora, ako aj vyhotovovať záznamy podobizne súťažiaceho a iné obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy súťažiaceho a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch organizátora. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu desiatich rokov po jej skončení. Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.

Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Ceny sú neprenosné.

Výherca súťaže musí zverejniť post na Instagrame alebo Facebooku, v ktorom označí a zároveň spomenie muziker.com. Zobrazovanie tohto postu musí nastaviť na verejné tak, aby bolo post možné zdieľať - aby ho organizátor mohol zdieľať podľa vlastného uváženia na sociálnych médiách.

Súťažiaci nemá na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len po splnení všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel.

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže, alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.muziker.sk/giveaway-competition.

Účastníkom súťaže sa môže stať len osoba, ktorá si v eshope Muziker kúpi tovar v hodnote minimálne 10 €.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci berie na vedomie, že výhry môžu podliehať dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou v súťaži znáša v plnom rozsahu výherca.


Bratislava, 12. 09. 2018