Záruka a garancia

Muziker poskytuje záruku 36 mesiacov na hudobné nástroje a ozvučovaciu techniku. Na príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady. Spotrebiteľ má nárok na uplatnenie reklamácie na vady v záručnej dobe v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa, podnikateľ má nárok na uplatnenie reklamácie na vady v záručnej dobe v zmysle Obchodného zákonníka. 

Predĺžená záručná doba

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si autorizované servisné stredisko Muziker vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na Dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). Servis Muziker sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne vada produktu, ktorú je možné odstrániť a vada nie je zo záruky vylúčená, Muziker odstráni vadu na svoje náklady. Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne vada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, Muziker nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou vystavenia poukážky v zostatkovej hodnote reklamovaného tovaru na nákup iného tovaru.

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavanie, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, vzniká nárok na novú zákonnú 24-mesačnú záručnú lehotu.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacov sú tovary, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu (napríklad činely, tlačidlá, páčky, klapky, gumičky, a pod.). Muziker bude pri posudzovaní brať do úvahy nielen mieru prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahujúcou úroveň mechanickej odolnosti materiálu. V takomto prípade Muziker môže zákazníkovi po dohode ponúknuť opravu na náklady zákazníka za prípadnú zvýhodnenú cenu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

  • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
  • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
  • neodborné zaobchádzanie
  • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Bazár (rozbalený tovar)

Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar alebo poškodený tovar.
Bazárový tovar nie je možné pri odstúpení od zmluvy alebo reklamácii vymeniť za nový kus.
Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.
Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre„vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

© 2004-2019 Muziker | Záruka
Logo muziker
Nezmeškajte super akcie. Aktivujte si notifikácie.
Zapnúť