cookies
Máme najlepšie "cookies" a nebojíme sa ich použiť
Akceptovať všetky cookies

Všeobecné obchodné podmienky

Dodávateľ 

Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika
Zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 3337/B
IČO: 35840773
DIČ: 2021680991
IČ DPH: SK7020001021

Zoznam okruhov

Rozsah pôsobnosti

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky od Muziker, a.s. (ďalej len: Muziker) spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP).
Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, vykonávajúca právny úkon za účelom, ktorý nie je možné z jeho povahy započítať ani do podnikateľskej činnosti, ani do činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou Muziker, a.s. V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis.


Po - Pi 8:00 - 21:00 | So - Ne 10:00 - 18:00

E-Mail  

Objednávkypodpora@muziker.sk
Reklamáciereklamacie@muziker.sk
Vrátenie tovaruvratenie@muziker.sk
Marketingmarketing@muziker.sk
Pochvaly a sťažnostiriaditel@muziker.sk
Kariéraprofesia@muziker.sk
Záručný servisservis@muziker.sk
Zákaznícka podporapodpora@muziker.sk
Boatsbratislava@muziker.boats

Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.
Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky.
K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na nákupy realizované v e-shope prevádzkovateľa Muziker, a.s. a nevzťahuje sa na nákupy realizované v sieti fyzických predajní prevádzkovateľa Muziker, a.s.

Predĺžená lehota pre právo na odstúpenie od zmluvy pre členov Muziker klubu

Spotrebiteľ, ktorý je zároveň členom Muziker klubu, má nárok na predĺženú 30-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy nad rámec bežnej zákonom stanovenej 14-dňovej lehoty. Počas tejto predĺženej lehoty môže uplatniť svoje právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Toto právo sa však vzťahuje len na nepoškodený tovar v originálnom balení. V prípade, ak kontrola prevádzkovateľa nezistí žiadny rozpor stavu vráteného tovaru voči týmto podmienkam, poskytne prevádzkovateľ členovi klubu finančnú poukážku v hodnote ceny tovaru uvedenej na predajnom doklade, ktorú môže člen klubu použiť výhradne na nákup ďalšieho tovaru. Odstúpenie od zmluvy počas predĺženej lehoty je vylúčené v prípade tých druhov tovaru, ktoré sú v tejto súvislosti uvedené v príslušných ustanoveniach o výlukách v týchto obchodných podmienkach. Právo na predĺženú 30-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy prináleží len spotrebiteľovi, ktorý je členom Muziker klubu a zároveň nie je právnickou osobou.

Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ 

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.

Odstúpenie od zmluvy – Firma 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar 

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídeš, ak tovar uvedieš do pôvodného stavu (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.).

V prípade spotrebného tovaru (napr. struny, elektrónky, blany, čistiace prostriedky, paličky a pod.) je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý.

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíš informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Tvojom zámere odstúpiť od zmluvy.

Odporúčané spôsoby, ako môžeš vyjadriť svoj zámer na odstúpenie od zmluvy nájdeš na tejto internetovej stránke.

Vyplnený formulár prosím vytlač a prilož ho k vrátenému tovaru, inak tvoju zásielku nebude možné správne identifikovať. 
V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošleš informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Tovar prosím pošli na nasledovnú adresu:


Muziker (Return)
Logistický areál P3
Hala 2
900 55 Lozorno
Slovensko

Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom odstúpení od tejto zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpiš od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť ti všetky platby, ktoré sme od teba pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíš spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).


Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).
Na vrátenie platby používame rovnaký spôsob, akým sme platbu od zákazníka prijali. V prípade refundácie platby za dobierku a platbu bankovým prevodom požívame výhradne bezhotovostný prevod na bankový účet.
Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti.
V prípade, ak má spotrebiteľ uznaný nárok na odstúpenie od zmluvy po 14-tich dňoch, teda nad rámec zákonnej lehoty (napr. spotrebiteľ, ktorý je členom Muziker klubu alebo ktorý má kúpenú službu umožňujúcu dlhšiu lehotu na vrátenie tovaru), a zároveň splní podmienky pre vrátenie tovaru (vrátený tovar je v súlade s našimi pravidlami pre odstúpenie od zmluvy, je nepoškodený a je zabalený v originálnom obale), vystavíme mu počas tejto predĺženej lehoty finančnú poukážku v hodnote ceny tovaru, ktorú môže použiť výhradne na nákup ďalšieho tovaru.
Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.


Darčeky a bonusy

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.


Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške,a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.
Organizovanie spätnej zásielky do spoločnosti Muziker je plne v kompetencii zákazníka.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch 

  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa;
  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.);
  • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu in-ear a pod.);
  • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené;
  • zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry;
  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.

Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.  Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne. 

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy a darčeková poukážka 

Tovar kúpený uplatnením darčekovej poukážky Muziker Gift Card je možné vrátiť (odstúpiť od zmluvy). Zákazníkovi nebude vrátená plná finančná hotovosť, ale odstúpením od kúpy v stanovenej lehote mu vznikne nárok na finančný kredit vo výške hodnoty kupónu, ktorý bude môcť použiť pri svojom ďalšom nákupe na eshope Muziker. V prípade, ak zákazník za tovar doplácal, cenový rozdiel mu bude vrátený vo forme peňazí.

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením (napr. aj použitím vhodnej výplne). 

Tovar nám, prosím, podľa možnosti  pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Tovar vždy demontujte. 

Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal.  Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatneniu nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Ceny a prepravné podmienky

Doprava

Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene €

Bankový prevod

Po odoslaní objednávky vám systém automaticky poskytne všetky platobné údaje. Zároveň obdržíte e-mail so zálohovou faktúrou. Po prihlásení do Vášho internet bankingu môžete čiastku jednoducho previesť na náš účet a po zaregistrovaní úhrady na našom účte tovar ihneď odošleme.

IBAN: SK0511110000001200282000

PayPal

Najpoužívanejšie platobný systém na svete využíva čoraz viac zákazníkov aj v našich končinách. Ak máte účet v PayPal, viete, že nie je nič jednoduchšie a bezpečnejšie.

Platobná brána TrustPay

Prostredníctvom platobnej brány TrustPay môžete vykonať rýchly online bankový prevod a peniaze sú na našom účte okamžite.  Platobná brána TrustPay predstavuje moderný spôsob online bankingu, garantuje najvyššiu mieru zabezpečenia, je schválená a regulovaná Národnou bankou.

Platba online kartou

Po odoslaní objednávky vás systém presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu a umožní vám online platbu platobnou kartou VISA, Mastercard alebo Maestro. Vyplníte požadované údaje o karte a odošlete platbu. O výsledku transakcie nás banka informuje okamžite a tak môžeme tovar odoslať bez čakania.

Dobierka

Platba kartou alebo v hotovosti kuriérovi priamo pri prevzatí zásielky. Poplatok za dobierku: 1,39 €

Platba v odbernom mieste

Ak si v objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar môžete ihneď po dokončení objednávky alebo až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete v hotovosti, alebo kartou. Ak je zákazník právnickou osobou, nemôže využiť osobný odber na žiadnej z našich predajní.

Platobná brána - Viamo

Ak máte nainštalovanú VIAMO aplikáciu alebo máte vytvorený účet vo VIAMO, po dokončení objednávky môžete zaplatiť aj týmto moderným spôsobom online bankingu s garantovanou najvyššou mierou zabezpečenia.

Na splátky cez Quatro

ak máte pravidelný príjem a hodnota zakúpeného produktu je vyššia ako 150 €, môžete využiť financovanie vášho nákupu formou úveru na diaľku od spoločnosti Quatro. Jednoducho si v košíku zvolíte spôsob platby Na splátky a vyberiete si splátkovú spoločnosť. Po dokončení objednávky kliknete na tlačidlo Založiť úverovú zmluvu a systém vás presmeruje do prostredia splátkovej spoločnosti Quatro, kde vyplníte požadované údaje a odošlete žiadosť o úver. Keď je úver schválený, hneď vám Quatro pošle e-mail so zmluvou. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať a čo najrýchlejšie poslať späť do Quatro poštou. To trvá deň, dva. Keď Quatro vašu zmluvu dostane, pošle nám e-mailom pokyn, že môžeme tovar uvoľniť. Vtedy môžeme váš tovar okamžite odoslať na vašu adresu.

Na splátky cez Ahoj

Ahoj, zoznámme sa!

Som nová značka od spoločnosti Amico Finance a. s., ktorá je dcérskou spoločnosťou Poštovej banky.

Bitcoin Pay

Vlastníte Bitcoiny, máte Bitcoin-ový účet? Ide o najjednoduchšiu platobnú metódu, s akou ste sa kedy stretli. BTC platbu zrealizujete jediným kliknutím myši alebo naskenovaním QR kódu.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti Muziker, a.s.

Poškodenie spôsobené prepravou

Odporúčame každému kupujúcemu, aby si bezprostredne pri preberaní tovaru od prepravcu skontroloval v prítomnosti kuriéra stav zásielky (počet balíkov, prípadné poškodenie transportného obalu alebo iné nezrovnalosti) podľa prepravného listu. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky, v prípade ak je v zjavnom nesúlade s kúpnou zmluvou alebo ak je zásielka neúplná či poškodená. Pokiaľ kupujúci takúto zásielku prevezme, je potrebné opísať zistený nesúlad s kúpnou zmluvou v odovzdávacom protokole. Poškodenú alebo neúplnú zásielku odporúčame kupujúcemu bezodkladne, avšak najneskôr do 24 hodín, reklamovať u predajcu:

reklamacie@muziker.sk


Poistenie zásielky

Predmet plnenia a výhody služby Poistenie zásielky


Služba Poistenie zásielky kryje v zrýchlenom konaní náhradu škody na zakúpenom tovare v prípade, ak nastane niektorá z týchto udalosti:

Podmienky plnenia služby Poistenie zásielky

Poistenie zásielky kryje poškodenie alebo zničenie zásielky počas prepravy zásielky, od okamihu naloženia zásielky na dopravný prostriedok v mieste odoslania stanovenom v zmluve za účelom prepravy až po okamih vyloženia prepravovanej zásielky a jej odovzdanie príjemcovi alebo inej osobe poverenej príjemcom za účelom prevzatia zásielky. V prípade osobného odberu zásielky na niektorom z odberných miest predajcu alebo kuriéra sa za okamih doručenia považuje vyzdvihnutie zásielky zo strany príjemcu. Ak je zásielka pre účely prepravy rozdelená na jednotlivé časti, poistné krytie sa vzťahuje na každú časť zásielky samostatne.

Služba poistenia zásielky poskytuje zákazníkovi výhodu urýchlenia reklamačného procesu. Zákazník má povinnosť, najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru, nahlásiť spoločnosti Muziker prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky. Informáciu o poškodení tovaru je nevyhnutné doplniť fotodokumentáciou poškodeného tovaru. Muziker následne zorganizuje vyzdvihnutie a spätnú prepravu poškodeného tovaru kuriérom (náklady hradí Muziker) a po vyzdvihnutí tovaru odošle zákazníkovi bezodkladne nový kus tovaru. V prípade, ak by nový kus daného tovaru nebol aktuálne disponibilný v skladových zásobách, Muziker ponúkne zákazníkovi alternatívny tovar ako náhradu.

Zákazník berie na vedomie, že poplatok, ktorý zaplatil za službu poistenie zásielky, mu Muziker v prípade odstúpenia od zmluvy nevráti. Poistenie zásielky je možné uplatniť si len v súvislosti s tovarom uvedeným na faktúre spolu s kúpenou službou poistenie zásielky. Uplatnenie služby si nemožno nárokovať pre tovary z iných faktúr, iné zásielky, ani so spätnou platnosťou. Požiadavku na uplatnenie si poistenia zásielky je potrebné adresovať na e-mailovú adresu:

reklamacie@muziker.sk

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.


 

 

 

 

 

 

 

Vernostný systém Muziker klub

Podmienky a pravidlá vernostného systému sa riadia Podmienkami využívania Muziker klubu

 

 

 

 

Ďalšie informácie

Objednávkový proces  

Ak ste našli želaný produkt, môžete ho vložiť nezáväzne do nákupného košíka stlačením tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne zobraziť pomocou tlačidla pre NÁKUPNÝ KOŠÍK. Pridané produkty môžete kedykoľvek z nákupného košíka odstrániť pomocou tlačidla so symbolom vymazania. Ak chcete produkty vložené do nákupného košíka kúpiť, stlačte tlačidlo „ĎALEJ“. Následne vložte Vaše údaje. Povinné polia sú označené znakom „*“. Vaše dáta sa prenášajú v zakryptovanej forme. Po zadaní Vašich údajov a výbere platobnej metódy sa dostanete do kroku „ZÁVEREČNÁ KONTROLA“, v ktorom môžete znovu skontrolovať všetky údaje. Pomocou tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" dokončíte proces objednávky. Objednávkový proces sa dá kedykoľvek zrušiť zatvorením okna prehliadača.

Daňový doklad 

V rámci nákupu v eshope posielame zákazníkovi doklad o kúpe (faktúru) v elektronickej forme. Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami zákazník zároveň akceptuje, že faktúru mu pošleme v elektronickej forme.

Text zmluvy  

Text zmluvy je uložený v interných systémoch predávajúceho. Obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Údaje o objednávke a obchodné podmienky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Mimosúdne riešenie sporov  

Subjektom zaisťujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, tzv. ADR (alternative dispute resolution) je Slovenská obchodná inšpekcia. Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dosiahnuť priateľské urovnanie sporu a dohode strán. SOI je autorizovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využil platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Orgán dozoru  

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Logo muziker
Nezmeškaj super akcie. Aktivuj si notifikácie!
Zapnúť